Mens

Rol totstandkoming omgevings­plan

De omgevingsplanmakers, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers weten wat de rol is van VTH bij de totstandkoming en actualisering van het omgevingsplan. Er zijn afspraken over hoe uitvoerbaarheid wordt getoetst bij de totstandkoming en hoe de kennis en ervaring bij de uitvoering over het naleefgedrag en gebiedsgerichte kennis wordt verbonden bij het opstellen/wijzigen van het omgevingsplan.
Toelichting
Er zijn afspraken gemaat over de adviesrol van vergunningen en toezicht en handhaving binnen de beleidscyclus (betrokkenheid bij opstellen regels en aanpassen regels). Medewerkers zijn onder andere betrokken bij de totstandkoming van het handhavingsbeleid.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)