Bestuurlijk

Nota bodem­beheer

De nota bodembeheer is aangepast op de omgevingswetsystematiek en vastgesteld.
Toelichting
Via het overgangsrecht wordt het gebiedsspecifieke beleid (vastgesteld volgens artikel 44 Bbk) en de bodemfunctiekaart gelijkgesteld aan het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Verder blijft de bodemkwaliteitskaart als basis voor de milieuhygiënische verklaring in combinatie met een vooronderzoek om de kwaliteit van vrijkomende grond of de ontvangende bodem aan te tonen ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet bruikbaar. Voor de overige onderdelen uit de Nota bodembeheer geldt geen overgangsrecht.
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Mijlpaal Niet gestart Mee bezig Afgerond
Bewust van taak/verandering
Plan gemaakt (tijd, budget, capaciteit)
Is ontwikkeld
Getest / getoetst / getraind
Vastgesteld en verankerd in de lijn
Actie(s)